صبا فرم 110 - پی

ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺴﺖ ﻓﺮاﯾـﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺒــﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺻﺒﺎﻓﺮم 110-ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻗـــﺎرچ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎ، واﮐﺴﻦﻫـﺎ، آﻧﺰﯾﻢﻫــﺎ، ﺻﻤﻎﻫﺎ، ﺣﻼلﻫﺎ، ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ،آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ، ﺧﻮراك دام و ﻃﯿﻮر و ... در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

دانلود کاتالوگ
 • ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن
 • ﻣﺨﺰن اﺳﺘﯿﻞ ﺿﺪزﻧﮓ ۳۱۶L
 • ﻣﺤﺪوده ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻦ 1000-20 ﻟﯿﺘﺮ
 • داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ SIP
 • داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ CIP ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي
 • مجهز به پردازشگر کنترلی (PID) به همراه رایانه شخصی (PC) با صفحه لمسی
 • مجهز به نرم افزار کاربرپسند Biosab با امکانات فوق العاده
 • مجهز به کنترل کننده دما، دور همزن، سطح، pH و DO
 • تنظیم پارامترهای عملیاتی (دما، دورهمزن، pH و DO) توسط نرم افزار
 • ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
 • ذﺧﯿﺮه و ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﭼﺎپ
 • اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﻄﺎﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات GMP
 • اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت fed-batch ،،batch و continuous ..