صبا فرم 110

ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺴﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺒﺎ ﺑـﺎ ﻧــﺎم ﺗﺠﺎري ﺻﺒﺎﻓﺮم110 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﮐﺸﺖﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫــﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ، ﻗـﺎرچﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎ، واﮐﺴﻦﻫﺎ، آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ، ﺻﻤﻎﻫﺎ، ﺣﻼلﻫــﺎ، ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻟﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ، آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ، ﺧﻮراك دام و ﻃﯿﻮر و ... در ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

دانلود کاتالوگ
 • عملیات آسان
 • ظروف کشت شیشه اي در حجم های 2،5 و 10 لیتری و سایر حجم ها بر اساس نیاز مشتری
 • قابل اتوکلاو بودن مخزن به دفعات متعدد
 • مجهز به کندانسور در مسیر گاز خروجی به منظور جلوگیري از تبخیر
 • مجهز به پردازشگر کنترلی (PID) به همراه رایانه شخصی (PC) با صفحه لمسی
 • مجهز به نرم افزار کاربرپسند Biosab با امکانات فوق العاده
 • مجهز به کنترل کننده دما، دور همزن، سطح، pH و DO
 • تنظیم پارامترهای عملیاتی (دما، دورهمزن، pH و DO) توسط نرم افزار
 • نمایش منحنی تغییرات آنها نسبت به زمان بر روي صفحه نمایش توسط نرم افزار
 • قابلیت هشدار در صورت تغییر الگوهاي تعریف شده توسط کاربر
 • نمایش زمان کارکرد هر کدام از پمپ ها (اسید، باز، ضدکف و خوراك) با امکان تنظیم مجدد زمان
 • ذخیره و حفظ اطلاعات در هر عملیات در یک فایل مناسب و قابل بازیابی و چاپ
 • سازگار براي کشت انواع میکروارگانیسمها و سلو لها