تماس با ما

آدرس:

دفتر مرکزی:

تهران، کيلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، شرکت زيست فرايند صنعت صبا

کد پستی ۱۴۱۷۸۶۳۱۷۱- صندوق پستی۱۶۱/۱۴۹۶۵، تلفکس: 44787330-021، تلفن همراه: 09120453521

info@zfs-saba.com