آدرس:

دفتر مرکزی:

تهران، کيلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری، شرکت زيست فرايند صنعت صبا

کد پستی 1497716316- صندوق پستی۱۶۱/۱۴۹۶۵، تلفن: 44787330-021، فکس: 44787330-021، تلفن همراه: 09120453521

info@zfs-saba.com